Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 1 Info Icon
Bước 1 của quá trình tạo lõi và lỗ hốc tự động. Quá trình điền đầy lỗ là kết hợp của việc xây dựng đường cong tiếp tuyến, chỉnh sửa bề mặt và tạo bề mặt mới mà vẫn duy trì độ cong của hình.
 

Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 1

Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 1

Bước 1 của quá trình tạo lõi và lỗ hốc tự động. Quá trình điền đầy lỗ là kết hợp của việc xây dựng đường cong tiếp tuyến, chỉnh sửa bề mặt và tạo bề mặt mới mà vẫn duy trì độ cong của hình.

 
Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 2

Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 2

Bước 2 của quá trình tạo lõi và lỗ hốc tự động. internal clip shut off được xây dựng bằng sự kết hợp của công đoạn extrude bề mặt, mở rộng tiếp tuyến, cắt bề mặt và điền đầy lỗ.

 
Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 3

Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 3

Bước 3 của quá trình tạo lõi và lỗ hốc tự động. Closing off the internal holes sử dụng sự kết hợp của các kĩ thuật điền đầy lỗ tự động, cắt bề mặt và drape surfaces.

 
Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 4

Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 4

Bước 4 của quá trình tạo lõi và lỗ hốc tự động. Complex shut off với thao tác trích bề mặt, nối đường cong và bù 3D, chọn bề mặt từ các cạnh, xây dựng fillet và cắt bề mặt.

 
Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 5

Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 5

Bước 5 của quá trình tạo lõi và lỗ hốc tự động. Xây dựng mặt phân khuôn qua việc mở rộng bề mặt tiếp tuyến, extrude bề mặt, xây dựng đường cong 3D, treo bề mặt và cắt bề mặt.

 
Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 6

Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 6

Bước 6 của quá trình tạo lõi và lỗ hốc tự động. Xây dựng mặt phân khuôn bên ngoài bằng trích các cạnh ngoại vi và extrude các mặt theo tất cả các hướng để mở rộng insert extremities.

 
Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 7

Tạo lõi và lỗ hốc tự động - Bước 7

Bước 7 của quá trình tạo lõi và lỗ hốc tự động. Khi các internal shut off và mặt phân khuôn được xây dựng; các united face sets sẽ được chuyển đến mặt đối diện và được trừ từ mô hình khối để tạo ra lõi và lỗ hốc hoàn chỉnh.